Opšti uslovi korišćenja internet stomatološkog programa Dentify (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju odnose između vlasnika autorskih prava internet stomatološkog programa Dentify na jednoj strani i korisnika i pretplatnika na drugoj strani, kao i uslove korišćenja internet stomatološkog programa Dentify (u daljem tekstu: Sistem Dentify).

Vlasnik autorskih prava i izvornog koda Sistema Dentify je preduzeće Komtel d.o.o, Stevana Sinđelića bb, 74270 Teslić, JIB: 4401282040009 (u daljem tekstu: Komtel). Svaki korisnik može koristiti Sistem Dentify u skladu sa uslovima ovih Opštih uslova. Neovlašćeno korišćenje Sistema Dentify ili korišćenje u suprotnosti sa Opštim uslovima smatra se kršenjem autorskih prava Komtel-a.

1. Definicija termina

Termini (izrazi), upotrebljeni u ovim Opštim uslovima imaju sledeća značenja:

1.1 Korisnik je fizička osoba koja se u Sistem Dentify prijavljuje sa svojim korisničkim imenom i lozinkom ili sa drugim načinom identifikacije predviđenim Opštim uslovima, takođe, korisnik prihvata ove Opšte uslove i koristi Sistem Dentify u poslovne svrhe ili namene obrazovanja u ime i/ili za račun sopstvene ili tuđih Organizacija.

1.2 Licenca donosi pravo korišćenja Sistema Dentify za istovremenog korisnika a prema ograničenjima koje određuje Vrsta licence i ovi Opšti uslovi.

1.3 Vrsta licence je izbor određenih funkcija Sistema Dentify i/ili broja istovremenih korisnika i/ili broja ovlašćenih organizacija.

1.4 Pretplatnik je poslovni subjekat koji sklopi licencni ugovor i koji se obaveže na plaćanje licencnine kako je definisano u nastavku.

1.5 Poslovni subjekt ili pretplatnik kao fizička osoba se može označiti kao Školska ustanova, u tom slučaju nije potrebno da plaćaju mesečnu licencninu.

1.6 Organizacija je poslovni subjekat čiji rad je potpomognut korišćenjem Sistema Dentify.

1.7 Licencni ugovor je ugovor sa kojim Komtel kao davalac licence prenosi Licencu na Pretplatnika.

1.8 Funkcija Dentify je dio Sistema Dentify koji sadrži kompletnu cijelinu poslova, neophodnih, u skladu sa pravilima struke, za sprovođenje određenih poslovnih stomatoloških zadataka, na primer: Evidencija pacijenata, Evidencija tretmana.

1.9 Licencnina je iznos koji Pretplatnik mora plaćati za korišćenje Sistema Dentify.

1.10 Administrator pretplatnika je korisnik koji u ime pretplatnika izabira vrstu licence, ili korisnik koga odredi sam pretplatnik.

1.11 Korisnička podrška je usluga koja omogućava komunikaciju između Korisnika i Komtel-a.

2. Autorska prava

2.1 Vlasnik svih materijalnih autorskih prava na Sistemu Dentify i izvornog koda Sistema Dentify je Komtel. Stomatološki program Dentify je registrovana trgovačka marka za informacione aplikacije, čiji je vlasnik Komtel.

2.2 Prihvatanjem Opštih uslova Korisnik i Pretplatnik stiču pravo da koriste Sistem Dentify u skladu sa Opštim uslovima i uslovima Licence.

3. Uslovi korisnika

3.1 Korisnik je pre korišćenja Sistema Dentify dužan da prihvati Opšte uslove.

3.2 Pre prvog korišćenja Sistema Dentify, Korisnik je dužan da izvede postupak registracije u kojoj se identifikuje i prihvata Opšte uslove tako što će kvačicom označiti određen kvadratić, koji se nalazi ispred rečenice »Prihvata Opšte uslove korišćenja internet stomatološkog rešenja Dentify«

3.3 Prihvatanjem Opštih uslova Korisnik se slaže i prihvata Opšte uslove koji važe uz svako korišćenje Sistema Dentify. Dužnost i pravo korisnika je da proveri prihvaćene Opšte uslove i u slučaju neslaganja sa istima odmah prestane sa korišćenjem Sistema Dentify te da o tome obavesti Komtel.

3.4 Svaki korisnik mora ispunjavati tehničke i stvarne uslove koji su potrebni za efikasno i sigurno korišćenje sistema Dentify. Osnovni uslovi za korišćenje su sledeći:

(1) pristup internetu

(2) softvere i hardvere za korišćenje interneta

(3) dodatni softver, ako se zahteva za korišćenje određenih Funkcija Dentify

(4) identifikacijska sredstva koji su preduslov za identifikaciju i stoga za korišćenje Sistema Dentify

3.5 Korisnik mora sam obezbediti uslove iz tačke 3.4 Opštih uslova. Komtel ne snosi nikakve obaveze ili odgovornosti po pitanju pravilnog i neprekidnog funkcionisanja opreme, usluga, proizvoda i informacionih programa koji su sastavni deo uslova korisnika Sistema Dentify.

3.6 Komtel ne garantuje pravilno i sigurno funkcionisanje Sistema Dentify ukoliko Korisnik ne ispuni uslove iz tačke 3.4 Opštih uslova.

4. Sklapanje licencnog ugovora i korišćenje licence

4.1 Licencni ugovor je sklopljen kad Korisnik, koji je zastupnik poslovnog subjekta, u ime poslovnog subjekta izabere Vrstu licence i prihvati Opšte uslove. Na predlog korisnika ili osobe koja je zastupnik pravnog lica, koji je prethodno prihvatio Opšte uslove, Komtel može u ime poslovnog subjekta izabrati Vrstu licence. U tom slučaju Licencni ugovor je sklopljen sa danom kada Komtel izabere Vrstu licence. Licencni ugovor je sklopljen na neodređeno vreme. Uz sklopljen Licencni ugovor poslovni subjekat, kojeg određuju Opšti uslovi, postaje Pretplatnik.

4.2 Korisnik, koji je izabrao Vrstu licence, postaje Administrator pretplatnika. U slučaju da Vrstu licence u ime poslovnog subjekta izabere Komtel, Administrator pretplatnika postaje Korisnik kojeg odredi Korisnik ili osoba koja je predložila da Komtel u ime poslovnog subjekta izabere Vrstu licence.

Administrator pratplatnika je onaj Korisnik za kojeg se smatra da sve aktivnosti preko Sistema Dentify i u vezi sa Sistemom Dentify izvodi sa ovlašćenjem Pretplatnika.

4.3 Uz sklopljen licencni ugovor sa Komtel-om Pretplatnik dobija Licencu.

4.4 Pretplatnik licencu koristi preko Korisnika koji je određen za Administratora pretplatnika. Administrator pretplatnika ima pravo da drugim Korisnicima dozvoli korišćenje Licence Pretplatnika. Na predlog Administratora pretplatnika ili osobe koja je zastupnik poslovnog subjekta, Komtel može u ime poslovnog subjekta da za Administratora pretplatnika odredi drugog Korisnika.

4.5 Administrator pretplatnika u Sistemu Dentify određuje za koje će poslovne subjekte, uz samog Pretplatnika, Pretplatnik koristiti Funkcije Dentify tako što će za svaki takav poslovni subjekat otvoriti Organizaciju u Sistemu Dentify. Za svaku Organizaciju Administrator pretplatnika određuje Administratora organizacije. Administrator organizacije je Korisnik koje može drugim Korisnicima omogućiti korišćenje Licence Pretplatnika, ograničeno na Organizaciju.

5. Upotreba i plaćanje

5.1 Upotreba Sistema Dentify se naplaćuje. Za korišćenje Licence Pretplatnik mora plaćati licencninu.

5.2 Licencnina je određena cijenovnikom koji određuje Komtel. Cijenovnik je objavljen na Internet stranici www.dentify.io . Komtel u cijenovniku određuje i cijenu dodatnih usluga ili pristupa Sistemu Dentify.

5.3 Komtel ima pravo da promeni cijenovnik prema uslovima tržišta i kretanju cijena. Komtel će promenu cijenovnika objaviti najmanje 30 dana pre promjene.

5.4 Obveznik plaćanja Licencnine je Pretplatnik. Komtel će Pretplatniku dostaviti račun za Licencninu. Pretplatnik je dužan da plati Licencninu u roku od 8 dana od dana izdavanja računa.

5.5 U slučaju da Pretplatnik kasni sa plaćanjem Licencnine više od 30 dana, Komtel će onemogućiti korišćenje Licence Pretplatnika bilo kojem Korisniku. U tom slučaju, nijedan Korisnik neće moći da koristi funkcije Dentify koje je koristio na osnovu Licence Pretplatnika.

Komtel može ponovo omogućiti korišćenje Licence Pretplatnika kada Pretplatnik izmiri dugovanja za Licencnine i plati uslugu ponovnog korišćenja Licence, koja se obračunava po cijenovniku. Komtel će obračunati korišćenje usluge i za period, u kojem mu je zbog kašnjenja sa plaćanjem, usluga bila privremeno onemogućena.

6. Reklamacije

6.1 Administrator pretplanika može u ime Pretplatnika reklamirati račun za Licencninu u roku od 8 dana od datuma izdavanja računa. Reklamaciju je neophodno prijaviti Korisničkoj podršci preko sistema »Pomoć«. Komtel će na reklamaciju odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana.

7. Nedozvoljene svrhe korišćenja Sistema Dentify

7.1 Pretplatnik i Korisnik mogu koristiti Sistem Dentify samo za vođenje poslovnih podataka usko vezanih za stomatološku praksu. Bilo koji drugi način upotrebe Sistema Dentify je zabranjen.

7.2 Pri upotrebi Sistema Dentify je strogo zabranjeno:

(1) onemogućavati ili sprečavati druge Korisnike pri njihovom korišćenju Sistema Dentify

(2) objavljivati, prenositi, distribuirati ili rasprodavati bilo koje informacije, teme i gradiva, koji su nezakoniti, lažni, nepristojni, uvredljivi ili širiti rasne, polne ili bilo koje druge vrste netrpeljivosti

(3) objavljivati reklame, molbe, lančana pisma, piramidne šeme, investicione prilike ili šeme odnosno bilo koja druga reklamiranja.

(4) Zloupotrebljavati, ugrožavati tuđa prava ili bilo koje drugo kršenje prava drugih;

(5) Prenositi sadržaje Sistema Dentify zaštićene pravima intelektualnog vlasništva drugima ili omogućavati pristup do tih sadržaja na bilo koji drugi način, osim ako je takvo prenošenje prethodno dogovoreno sa Komtel-om;

(6) Upotrebljavati materijale ili informacije, uključujući slike ili fotografije koje su dostupne preko Sistema Dentify na bilo koji način koji bi kršio autorska prava, robne marke, patente, poslovne tajne ili druga prava Komtel-a, drugih imalaca licence, korisnika ili trećih osoba;

(7) Prenositi u Sistem Dentify-a datoteke i druge sadržaje koji sadrže viruse, trojanske konje (Trojan horse), programske crve (worms), vremenske bombe, oštećene datoteke ili druge slične softvere ili podatke koji mogu škoditi radu Sistema Dentify, odnosno opremi na kojoj ili pomoću koje radi Sistem Dentify ili opremi Korisnika;

(8) Namerno ili nenamerno na bilo koji način štetiti Sistemu Dentify, na primer pokušajem napada servera i drugim delovanjem kojim bi posledično rad sistema Dentify bio onemogućen, pogrešan, ograničen;

(9) Iz Sistema Dentify na različite načine prikupljati informacije o Pretplatniku, Organizacijama i/ili Korisnicima;

(10) Stvarati ili upotrebljavati lažni identitet s namerom zavođenja drugih, pre svega Komtel-a i Korisničke podrške;

(11) Upotrebljavati, prenositi ili na bilo koji drugi način kopirati i nuditi (uz naknadu ili besplatno) drugim osobama imenik ili bilo koje druge podatke o Pretplatniku, Organizaciji i/ili Korisnicima ili podatke o upotrebi Sistema Dentify,

(12) Bez pismene dozvole Komtel-a sakupljati informacije ili koristiti informacije o korišćenoj tehnologiji, izvedene zamisli, korišćenih pristupa i bilo kojih drugih sadržaja Sistema Dentify koje bi se mogle koristiti u drugim komercijalnim i nekomercijalnim uslugama ili proizvodima.

8. Rad Sistema Dentify

8.1 Komtel garantuje neometan rad Sistema Dentify, osim u slučajevima:

(1) Nefunkcionisanje hardvera Korisnika ili bilo kojem drugom slučaju u kojem Korisnik ne ispunjava uslove iz poglavlja »3. Uslovi korisnika«;

(2) Zahvata (predvidljivih i nepredvidljivih) u vezi s održavanjem na Sistemu Dentify;

(3) Nadogradnje softvera i hardvera, potrebnih za rad Sistema Dentify ili na koji drugi način vezan za rad Sistema Dentify;

(4) Nefunkcionisanje Internet priključaka;

(5) Više sile.

8.2 Komtel se obavezuje da će obavestiti sve korisnike i Pretplatnike o predvidljivim zahvatima na Sistemu Dentify u roku od najmanje 6 sati pre izvođenja tih zahvata. Komtel se obavezuje da će sve predvidljive zahvate po pravilu obavljati tokom radnih dana u vremenu između 20:00 sati i 6:00 sati i neradnim danima u vremenu između 16:00 sati i 8:00 sati. Okvirno vreme i trajanje predvidljivih zahvata će biti objavljeni po pravilu.

9. Usklađenost Sistema Dentify sa zakonodavstvom i nadogradnjom

9.1 Komtel se obavezuje da će zagarantovati usklađenost Funkcija Dentify sa važećim zakonskim propisima u slučajevima korišćenja koje Sistem Dentify podržava odnosno za one slučajeve korišćenja koje Sistem Dentify predviđa.

9.2 Komtel se obavezuje da će pratiti propise i nadograđivati Funkcije Dentify u skladu sa promenama propisa.

10. Korisnička podrška

10.1 Korisnici koji koriste Licencu Pretplatnika imaju pravo na podršku pri korišćenju Sistema Dentify u vezi sa korišćenjem Dentify-a za podršku Pretplatniku ili Organizaciji Pretplatnika.

10.2 Komtel nudi podršku u vezi s radom Sistema Dentify preko Korisničke podrške tokom radnih dana od 9:00 sati do 17:00 sati. Komunikacija između Korisnika i Korisničke podrške u vezi s nuđenjem podrške vrši se preko sistema »Pomoć«.

10.3 Komtel Pretplatniku garantuje da će ukloniti greške koje bi onemogućavale upotrebu Funkcija Dentify. Na svaku javljenu grešku Komtel će se odazvati najkasnije u roku od 8 sati pri čemu se uzima u obzir isključivo vreme u kojem Komtel nudi Korisničku podršku. Komtel će o mogućim rešenjima obavestiti Korisnika.

11. Ograničenje odgovornosti Komtel-a

11.1 Korisnici i Pretplatnici su saglasni da će Sistem Dentify, uključujući programsku opremu, sadržaje i usluge dostupne preko Sistema Dentify koristiti na vlastitu odgovornost.

11.2 Celokupnu odgovornost Komtel-a za bilo koji slučaj štete ograničena je iznosom Licence koju je pretplatnik platio za korišćenje Sistema Dentify za mesec u kojem je Komtel obavestio o slučaju štete. Komtel, njegovi distributeri, prodavci ili dobavljači ne odgovaraju za nijednu posrednu, slučajnu ili naknadnu štetu (uključujući izgubljen dobitak, dohodak, investiciju, dobro ime) koja proizlazi iz upotrebe Sistema Dentify odnosno povezanih Internet stranica, proizvoda ili usluge ili je povezana s njihovim korišćenjem. Navedeno ograničenje važi i u slučaju u kojem bi Komtel bio obavešten o mogućnosti nastanka takve štete. To ograničenje odgovornosti uključuje (ali time nije i ograničen): prenos virusa, kvar hardvera, greške kod povezivanja, zloupotrebu ili krađu korisničkog identiteta.

11.3 U nijednom slučaju Komtel ne odgovara za bilo kakav gubitak ili štetu koja bi nastala u slučaju kad bi korisnik ili pretplatnik uvozio informacije, proizvode ili usluge, objavljene u Sistemu Dentify ili povezanih internet stranica, proizvoda ili usluga.

11.4 Svi zahtevi zbog bilo kojih grešaka ili kršenja prava koja su posledica postupanja trećih osoba, o kojima su objavljene informacije u Sistemu Dentify, uvažavaju se samo protiv tih osoba.

12. Sadržaji i usluge koje nude treće osobe

12.1 Sistem Dentify omogućava povezivanje sa drugim internet stranicama, proizvodima i/ili uslugama (u daljnjem tekstu: Povezani sistemi) za koje Komtel ne preuzima nikakvu odgovornost. Komtel ne odgovara za pravilnost ili dostupnost informacija, proizvoda ili usluga koje nude treće osobe preko Povezanih sistema.

12.2 Informacije na Povezanim stranicama su iz različitih izvora. Komtel nema pravo da menja, unapređuje ili proverava sadržaj informacija na Povezanim sistemima. Činjenica da Komtel omogućuje povezanost s Povezanim sistemima ne znači neminovno odobrenja, ovlašćenja, pokroviteljstva ili drugačije povezanosti u vezi s Povezanim sistemima.

12.3 Komtel ni direktno ni indirektno ne odgovara za bilo kakvu štetu uzrokovanu bilo kojom upotrebom ili oslanjanjem na sadržaj, proizvod ili uslugu Povezanih sistema.

12.4 Za korištenje Povezanih sistema postoji mogućnost da će Korisnik morati prihvatiti Opšte uslove korištenja koji se razlikuju od Opštih uslova korišćenja i za koje Komtel ne odgovara.

13. Prikupljanje i zaštita ličnih podataka

Sistem Dentify namenjen je vođenju poslovnih i stomatoloških podataka poslovnih subjekata i za rad ne treba lične podatke. Uprkos tome u Sistemu Dentify se zbog identifikacije Korisnika i komunikacije s Korisnicima vode sledeći lični podaci:

(1) E-mail Korisnika;

(2) Ime i prezime korisnika;

Korisnik se sa postupkom registracije u Dentify takođe slaže da se dobijeni podaci mogu koristiti za prikupljanje informacija o posetama web-stranicama u cilju analize online ponašanja posetilaca, za poboljšanje korisničkog iskustva i kontaktiranja potrošača putem njihovog e-maila ili e-maila kompanije.

Komtel će prikupljati, voditi, obrađivati i koristiti lične podatke dobijene od korisnika u skladu s zaštitom ličnih podataka te će ih koristiti samo u sledeće svrhe:

(1) Za identifikaciju Korisnika pri registraciji u Sistem Dentify i identifikaciju Korisnika pri svakom korišćenju Sistema Dentify da bi Korisnicima, Pretplatnicima i Organizacijama obezbedio veću sigurnost i verodostojnost podataka u Sistemu Dentify, te omogućio poverenje u komunikaciji s Korisničkom podrškom i/ili drugim Korisnicima preko Sistema Dentify;

(2) Za omogućavanje dodatnih za osnovnu upotrebu Sistema Dentify neobaveznih Funkcija Dentify ili Funkcija u vezi s Korisničkim profilom (na primer za promenu lozinke Korisnika za ulaz u Dentify);

(3) Za obaveštavanje Korisnika od strane Korisničke podrške u slučaju u kojem Komtel proceni da je takva komunikacija s Korisnicima efikasnija ili prikladnija od komunikacije preko sistema »Korisnička podrška«;

(4) Za obaveštavanje Korisnika, Pretplatnika ili Organizacija od strane Komtela, na primer u vezi s produktima i uslugama.

Komtel prikupljene lične podatke neće proslediti trećim osobama.

Korisnik s prihvatanjem Opštih uslova uvek dozvoljava Komtel-u prikupljanje i obrađivanje ličnih podataka u meri i u svrhe koji su određene u ovoj tački Opštih uslova.

14. Zaštita podataka

14.1 Komtel će uraditi sve neophodne radnje kako bi zaštitio podatke sačuvane u Sistemu Dentify od nedozvoljenih pristupa trećih osoba.

U vezi s time Komtel garantuje čuvanje podataka na sigurnom mestu gde je prisutno tehničko i fizičko obezbeđenje za onemogućivanje pristupa podacima neovlašćenim osobama. Komtel će garantovati redundantno čuvanje podatka.

U slučaju bilo kakvog ispada Komtel se obavezuje da će povratiti podatke koji su postojali najviše 24 sata pre ispada.

14.2 Komtel može otkriti podatke o Korisniku ili Pretplatniku sačuvane u Sistemu Dentify samo na osnovu odluke pravosuđa ili pisanog zahteva državnog organa koji ima zakonsko ovlašćenje za uvid u podatke.

14.3 Korisnik može preneti podatke iz Sistema Dentify u meri i obliku koji omogućavaju Funkcije Dentify. Prema narudžbi Administratora Pretplatnika ili zastupnika poslovnog subjekta, podatke poslovnog subjekta Komtel može preneti iz Sistema Dentify prema plaćanju u skladu s cijenovnikom.

15. Važenje i mijenjanje Opštih uslova

15.1 Komtel će objaviti važenje Opštih uslova i/ili promene Opštih uslova na internet stranici www.dentify.io. Svaki korisnik može od Komtel zahtevati da mu se omogući uvid u Opšte uslove koji su važili u određenom vremenskom periodu i koji trenutno više ne važe, ali samo za vreme posle datuma registracije Korisnika.

15.2 Opšti uslovi stupaju na snagu sa datumom koji odredi Komtel. Opšti uslovu i izmene Opštih uslova moraju biti objavljeni najmanje 8 dana pre početka njihove primene.

16. Kršenje Opštih uslova i otkaz Licencnog ugovora

16.1 Ako Korisnik krši Opšte uslove Komtel može, nakon upozorenja Korisnika o kršenju, Korisniku onemogućiti korišćenje Sistema Dentify.

16.2 Ako Pretplatnik , Organizacija, Administrator Pretplatnika ili bilo koji Korisnik koji koristi Licencu Pretplatnika krši Opšte uslove Komtel može nakon upozorenja Administratora Pretplatnika ili Pretplatnika, sa Pretplatnikom jednostrano i bez otkaznog roka prekinuti Licencni ugovor.

17. Prekid Licencnog ugovora

17.1 Bilo koja ugovorna strana može bilo kada, uz otkazni rok od 30 dana i s pisanim obaveštenjem, otkazati Licencni ugovor.

17.2 Administrator pretplatnika može samostalno da prekine Licencni ugovor preko Dentify programa. U slučaju prekida Licencnog ugovora od strane Komtel-a, Administrator pretplatnika biće pismenim putem obavešten.

17.3 U slučaju raskida Licencnog ugovora nijedan Korisnik neće moći da koristi funkcije Dentify koje je koristio na osnovu licence Pretplatnika.

17.4 U skladu sa zakonskim propisima nakon isteka Licencnog ugovora Komtel će izbrisati sve podatke o pretplatniku na zahtjev korisnika ili automatski u roku od 3 mjeseca.

18. Završne odredbe

18.1 Za objašnjenje Opštih uslova i u slučaju ako određeno pitanje nije uređeno Opštim uslovima, koristi se ustavno pravo Bosne i Hercegovine.

18.2 Za rešavanje eventualnih konflikata, koji bi nastali u vezi s korišćenjem Sistema Dentify ili u vezi s njegovom upotrebom, nadležan je Osnovni Sud u Tesliću.

18.3 Opšti uslovi važe od 29.03.2023.